Angol szavak és kifejezések, amelyeket Shakespeare-nek köszönhetünk

2022.03.27

William Shakespeare műveiben megközelítőleg kétezer korábban (írott forrásokból) nem ismert új szót és kifejezést találunk, melyek jelentős része mind a mai napig használatban van az angol nyelvben. 

Nem is gondolnánk, de Shakespeare-nek köszönhetünk számos, ma már teljesen hétköznapinak számító szót, mint az 'eyeball' (szemgolyó), a 'puppy-dog' (kutyakölyök), az 'alligator' (alligátor), és a 'biscuit' (keksz), de az olyan választékosabb szavakat is, mint például a 'dauntless' (rettenthetetlen), a 'besmirch' (bemocskol), és a 'lacklustre' (fakó).

A következő nyúlfarknyi videóból és a leírásból kiderül, hogy milyen kifejezések köthetőek még Shakespeare nevéhez és mely drámákban találkozhatunk velük.   
alligator

= a large reptile closely related to crocodiles;
alligátor

(Romeo and Juliet / Rómeó és Júlia V.i.)

"And in his needy shop a tortoise hung,
An alligator stuffed, and other skins
Of ill-shaped fishes."

"Boltjába' teknős-béka lóga s egy
Kitömött alligátor, meg nehány
Szörnyképű hal-váz."
(ford. Szász Károly)


bemsirch

= to make dirty;
beszennyez

(Henry V / V. Henrik király IV.iii.)

"Our gayness and our gilt are all besmirched
with rainy marching in the painful field."

"Fényünk' s díszünket elszennyezte mind
A zord mezőn a nedves útazás."
(ford. Lévay József)

biscuit

= a type of small flat dry cake that is usually sweet and round
keksz; kétszersült

(Trolius and Cressida / Troilus és Kressida II.i)

"He would pun thee into shivers with his fist, as a
sailor breaks a biscuit."

"Az darabokra zúzna öklével, mint
a hajós a kétszersültet."
(ford. Fejes István)Troilus and Cressida (Photo by Helen Maybanks, 2018) 


dauntless

= never frightened by anything;
rettenthetetlen, bátor

(King John / János király V.i.)

"Grow great by your example and put on
The dauntless spirit of resolution."

"Példádra nagy lesz, és felöltözi
Az eltökélés bátor szellemét."
(ford. Arany János)


eyeball

= the whole round ball that forms the eye;
szemgolyó

(Henry VI. part 1 / VI. Henrik király, első rész IV.vii.)

"O, were mine eyeballs into bullets turned,
That I in rage might shoot them at your faces!"

"Oh bár löveggé válnék szemgolyóm
Hogy arczotokba lőném dühösen."
(ford. Lőrinczy Zsigmond)

green-eyed-monster

= envy;
a zöldszemű szörny

(Othello / Othello a velencei mór III.iii.)

"O, beware my lord of jealousy.
It is the green-eyed monster which doth mock
The meat it feeds on."

"Uram, oh őrizd a féltéstől szívedet.
Zöld szemű szörny az, mely játékot űz
A vérrel, a melylyel táplálkozik."
(ford. Szász Károly)
Othello (Photograph: Joan Marcus, 2018)lacklustre

= lacking lustre or shine;
fénytelen, fakó

(As you like it / Ahogy tetszik II.vii.)

"And then he drew a dial from his poke,
And looking on it, with lack-lustre eye,
Says, very wisely, ' It is ten o'clock.'"

"S zsebébül egy napórát vesz elő,
S míg fénytelen szemével rá tekint,
Igaz-bölcsen így szól: "Tíz óra most..."
(ford. Rákosi Jenő)


puppy-dog

= a very young dog;
kutyakölyök, kölyök

(Henry V / V. Henrik király III. ii.)

"...He has no more directions
in the true disciplines of the wars, look you,
of the Roman disciplines, than is a puppy-dog."

"...nem járatosabb
az igazi hati tudományban, lássa,
a római tudományban, mint egy kölök."
(ford. Lévay József)


to break the ice

= to break the initial social tension;
megtöri a jeget

(The Taming of the Shrew / A makrancos hölgy I.ii.)

"And if you break the ice and do this feat,
Achieve the elder, set the younger free."

"A jégtörésre föl! Vidd véghez ezt,
Vedd a korosbat, mentsd föl a kisebbet."
(ford. Lévay József)The Taming of the Shrew (Photograph: Marc Brenner, 2016) sy's flesh and blood

= part of sy's family;
vki teste és vére

(The Merchant of Venice / A velencei kalmár III.i.)

"...my daughter is my felsh and blood."

"...leányom az én testem s vérem."
(ford. Ács Zsigmond)


to be hoist with his own petard

= have one's plans to cause trouble for others backfire on one;
saját csapdájába esik, visszájára sül el a csel

(Hamlet / Hamlet, dán királyfi III.iv.)

"... 'tis the sport to have the enginer
Hoist with his own petard; and 't shall go hard
But I will delve one yard below their mines
And blow them at the moon."

"...oly derék a tűzmestert saját
Aknája által vetni föl
; s ügyetlen
Volnék, ha nálok egy öllel alább
Nem ások és a holdba nem röpítem."
(ford. Arany János)

to give sy a short shrift

= to give sy little and unsympathetic attention;
vkit kurtán elintéz, kurtán elzavar

(Richard III / III. Richárd III.iv.)

"Dispatch, my lord; the duke would be at dinner:
Make a short shrift; he longs to see your head."

"Jer, jer, siess; a herczeg enni vágyik;
Gyónjál hamar; fejed' kivánja látni."
(ford. Szigligeti Ede)Richard III (Photograph: Robbie Jack, 2018)to eat sy out of house and home

= to consume a great deal of sy's food;
kiesz vkit a vagyonából

(Henry IV. Part 2 / IV. Henrik király 2. rész II.i.)

"He hath eaten me out of house and home;
he hath put all my substance into that fat belly of
his."

"Házamból, udvaromból kievett,
egész vagyonomat ebbe a kövér gyomrába temette."
(ford. Lévay József)


to get one's money's worth

= be of a value equal to or greater than the amount of money expended for it;
megéri a pénzét

(Love's Labour's Lost / Felsült szerelmesek II.i.)

"One part of Aquitaine is bound to us,
Although not valued to the money's worth."

                           "...zálogul
Lekötve nékünk Aquitania
Fele, bár ez összeggel fel nem ér."
(ford. Rákosi Jenő)

to lay it on with a trowel

= to exaggerate a statement or emotion;
eltúloz

(As You Like It / Ahogy tetszik I.ii.)

"Well said, that was laid on with a trowel."

"Helyes, ez csöppentett beszéd."
(ford. Rákosi Jenő)