A születés öröme és fájdalma

2022.06.12

A június hónap Juno (Iuno), a szülés és házasság római istennője után kapta a nevét. Ennek kapcsán William Blake angol költő két versét (Infant Joy és Infant Sorrow) szeretném bemutatni, melyek a gyermekszületés különböző aspektusait, az új élet érkezése feletti öröm és fájdalom, a szeretet és elutasítás érzését világítják meg érzékletesen a szülők és az újszülött gyermek szempontjából. Végül megvizsgáljuk azt is, hogy vajon Blake költészetének tükrében kiolvasható-e valamilyen mélyebb jelentés ebből a két versből.  


Fényképezte: Isaac Quesada. Forrás: UnsplashBlake költészete

William Blake (1757-1827) angol költő a romantikus angol költők első nemzedékének - Samuel Taylor Coleridge és William Wordsworth - kortársa. Nevét gyakran együtt emlegetik a Tó-iskola költőivel (Lake Poets), ám költészete és témái sok tekintetben eltérnek kortársaiétól.

Verseinek nyelvezete és formája viszonylag egyszerű, a verssorok rövidek, és maguk a költemények sem különösebben hosszúak. A költemények nyelvi egyszerűsége azonban ne tévesszen meg senkit! Rendkívül kompakt és összetett művekről van szó, gazdag képi világuk és a szimbólumaik értelmezése mélyebb elemzést igényel. Blake gyakori témái közé tartozik a keresztény vallás, a szegénység, a társadalom elesett és elnyomott tagjainak helyzete.

Az egyszerűnek tűnő sorai mögött gyakran húzódnak meg bibliai párhuzamok. Nincs ez másként az 1789-es Songs of Innocence ('Az ártatlanság dalai') és az 1794-es Songs of Experience ('A tapasztalás dalai') című kötetekben megjelent versekkel sem. Ez előbbi kötetben megjelent versek hangulata alapvetően pozitív kicsengésű, a természet tisztaságát, ártatlanságát és az önzetlen szeretetet éltetik, valamint az Istennel való szoros kapcsolatot hirdetik. Ezzel szemben az utóbbi kötetben szereplő versek központi eleme a gyermeki ártatlanság elvesztése, a felnőttkor anyagi világa és  annak erkölcsi bűneiből fakadó romlottság.

A két kötetben számos olyan verset találunk, amelyek párhuzamba állíthatóak egymással, ugyanazon témának két különböző vetületét mutatják be. Ilyenek az Infant Joy ('Kisded öröm') és az Infant Sorrow ('A csecsemő bánata') című versek is, melyek bár két külön kötetben jelentek meg, szorosan összetartoznak egymással és mélyebb megértésükhöz elengedhetetlen mindkét vers ismerete.

A következőkben lássuk előbb ezeknek a verseknek a szövegét angolul és magyar műfordításban, majd néhány gondolatot az értelmezési lehetőségekről.Fényképezte: Tuva Mathilde Loland. Forrás: Unsplash

Infant Joy

by William Blake

'I have no name;
I am but two days old'.
What shall I call thee?
'I happy am,
Joy is my name'.
Sweet joy befall thee! 

Pretty you!
Sweet joy but two days old,
Sweet joy I call thee:
Thou dost smile,
I sing the while,
Sweet joy befall thee.


Kisded öröm

William Blake


"Nincs még nevem;
Mindössze két napos vagyok."
Hogyan hívjalak téged?
"Én boldog vagyok,
Az öröm a nevem". 
Jókedvűek leszünk! 

Elég neked!
Mindössze két napos, drága öröm,
Drága Öröm, így hívlak téged:
Mosolygom,
Közben dúdolok.
Jókedvűek leszünk.

(Fordította: Kohut Katalin) 


Öröm

A Songs of Innocence verseskötetben megjelent Infant Joy című vers az ártatlanság tükrében ábrázolja a gyermek születése körüli örömteli érzéseket. Már a vers legelején megtudjuk, hogy a gyermek csupán két napja született és olyannyira nyitott még minden lehetőség a számára, hogy egyelőre nevet sem kapott a szüleitől. Ő választ saját magának nevet. Örömnek (Joy) nevezi el magát, annak reményében (nomen est omen), hogy ennek fényében élje majd az éltetét.

A második versszakból kiderül, hogy valóban csupa öröm és szépség számára az élet. Ez az ártatlan és tudtalan gyermek nem ismeri még az élet árnyoldalát, a bánatot és a szenvedést. Becéző szavak (pretty you, sweet joy) és énekszó az ő világa. Önfeledten mosolyog. Biztonságban van. 

Bár a versből nem derül ki egyértelműen, hogy ki az, aki ilyen puha melegséggel és féltő szeretettel veszi körbe a gyermeket, de egy kézenfekvő értelmezési lehetőség szerint a saját édesanyjáról van szó, aki már hónapok óta örömmel várta már az érkezését.
 


Fényképezte: Hollie Santos. Forrás: Unsplash


Infant Sorrow

by William Blake

My mother groaned, my father wept,
Into the dangerous world I leapt;
Helpless, naked, piping loud,
Like a fiend hid in a cloud.

Struggling in my father's hands,
Striving against my swaddling bands,
Bound and weary, I thought best
To sulk upon my mother's breast.


A csecsemő bánata

William Blake


Apám sírt, anyám jajgatott,
S hipp-hopp, e zord földön vagyok,
Pőre kisded, vinnyogó,
Mint egy ködbe bujt manó.

Apám karján csápolok,
A pólyáimmal harcolok,
De hiába fáradok,
Hát anyám mellén duzzogok.

(Fordította: Szabó Magda)


Bánat

A Songs of Experience verseskötetben megjelent Infant Sorrow című vers a tapasztalás szűrőjén keresztül mutatja be a gyermek születését. Már a vers legelején megjelenik a fájdalom, a kín, a szomorúság. Az anya nyögése és az apa sírása kíséri a gyermek születését, aki már a születése első percében tisztában van vele, hogy ez egy zord és veszélyes világ. Erre a magatehetetlen, meztelen, vinnyogó kis lényre a szülők itt nem szeretettel tekintenek, hanem úgy, mint egy a felhőkben rejtőző ördögfiókára (a fiend hid in a cloud), ami meglehetősen furcsa kép, hiszen a felhőkön általában boldog, kövér, aranyfürtű, mosolygó puttók szoktak csücsülni. Érezzük, hogy valami nincs itt rendjén, nem ilyen fogadtatásban kellene részesülnie az újszülött gyermeknek. 

Édemes azt is megfigyelni, hogy a gyermekkel nem egyszerűen csak megtörtént a születés, hanem megállíthatatlanul, nagy lendülettel a világra szökkent (leapt). Vajon mi indokolhatja ezt a különös szóválasztást a költő részéről?  Mind az angol, mind a magyar nyelvben az szökkenéshez egyrészről túláradó, kontrolállhatatlan örömet (pl. ugrál örömében, majd kiugrik a bőréből) másrészről ijedtséget, meglepetést, riadalmat szokás társítani (pl. ijedtében nagyot ugrik). A versszakban szereplő negatív töltetű szavak fényében (groaned, wept, dangerous, helpless, fiend), valószínűleg sokkal inkább az utóbbiról lehet szó, azt sugallva, hogy az erős élni akarás mellett és ellenér is sokként érhette a gyermeket a születés élménye. Ezt erősíti a következő versszakban szereplő erőteljes kép is az apa kezeiben kapálózó (struggling) és a pólyájából kiszabadulni igyekvő (striving) gyermekről. Mintha a földi élet fogságából és láncaitól próbána megszabadulni mindhiába.

Arra azonban a második versszakból sem kapunk egyértelmű választ, hogy miért sírva fogadta a gyermek születését az apa. (Az anya jajgatását könnyen magyarázhatjuk a szülés fizikai fájdalmával, de nem kizárt, hogy az ő esetében is többről van szó ennél.)

  • A szülők már előre féltik a gyermeket a földi élet során rá váró nehézségektől és veszélyektől?
  • A gyermek születésével kapcsolatos felelősség és nehézségek töltik el félelemmel a szülőket?
  • Esetleg valamilyen okból nem várt gyermekről van szó?

Tekintve, hogy a költő nem fogalmazza meg egyértelműen az okokat, bármelyik magyarázat elképzelhető, sőt akár minegyik egyben. Ha figyelembe vesszük azt, hogy Blake költészetében gyakran visszatérő motívum a szegénység és a szegények helyzete, nem kizárt, hogy itt is egy szegény családról van szó. A gyermek születése vélhetően további nehézségeket jelent a szülők számára, akiknek mostantól egy újabb éhes szájat kell etetniük és magára a gyermekre is küzdelmes élet várni ebben a szegények számára igen szűk mozgásteret jelentő, ám annál több fájdalmat és szomorúságot tartogató anyagi világban.      

Az Infant Joy és Infant Sorrow verseket egymás mellé helyezve és egyfajta tézisként és antitézisként együtt kezelve őket, továbbá a Blake-re jellemző mélyen vallásos megközelítést is szemügyre véve, a két vers még mélyebb értelmet kap. 

A várt gyermek megszületése fölötti öröm és a nem várt gyermek születésekor, a szülők által érzett szomorúság, a szeretet és elutasítás ellentétpárja mellett, a Paradicsomból való kiűzetést megelőző ártatlanságból és tudatlanságból adódó önfeledt boldogság kerül itt szembe a Siralomvölgyben megtapasztalt emberi léttel, egymástól elválaszthatatlan egységbe kapcsolva a két verset.

William Blake ebben a két rövidke versben, miként egy pár ecsetvonással mesterművet alkotó festő, monumentális képet festett az élet szépségéről és kegyetlenségéről.

Források: